Next CIID Sem­i­nars:

12.11. Thomas Dob­n­er, Ham­burg

26.11. Paul Lehn­er, Cam­bridge

10.12. Daniel Sauter, Ulm